CEO Facebook: “Cái gì gây nguy hiểm cho tôi, tôi sẽ bỏ tiền mua lại nó”

Invest Now