Dầu sụt 2% xuống thấp nhất trong hơn 2 tuần

Invest Now